Karate SK KP

Oddíl tradičního karate SK KP Brno

Shrunk Expand

GDPR

Záznam o činnostech zpracování osobních údajů členů spolku

Správce a zpracovatel: Karate SK KP z.s. (dále jen spolek)
   sídlo: Srbská 116/4, Královo Pole, 612 00 Brno
   IČO: 06953191
kontaktní adresa pro záležitosti, spojené s ochranou osobních údajů: skkp.karate@gmail.com

Rozsah zpracování:

  • jméno a příjmení člena spolku
  • trvalé / přechodné bydliště
  • datum narození
  • rodné číslo
  • telefon (u nezletilých členů je evidován telefon na zákonného zástupce)
  • e-mailová adresa

Účel zpracování: Osobní údaje členů spolku jsou zpracovávány v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění cílů a účelu spolku, zajištění spolkové agendy a souvisejících činností a pro přístup k informačním technologiím v souladu se Stanovami spolku, zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění a Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Trvání zpracování: po dobu členství ve spolku a dále 5 let po ukončení členství.

Příjemci údajů: Zpracovávané osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytovány třetím stranám (úřady, veřejné instituce, sportovní oddíly) za účelem zajištění účasti členů spolku na soutěžích, vystoupeních a dalších akcích a splnění závazků k těmto subjektům.
Osobní údaje nejsou předávány do jiných zemí, ani bez souhlasu spoluvlastníků poskytovány dalším subjektům za jinými, než výše uvedenými účely.

Fotografie a videa: Spolek  může za účelem dokumentace a propagace spolkových zájmů pořizovat fotografické záznamy a videozáznamy z akcí, které pořádá nebo se na nich podílí. Tyto záznamy mohou být zveřejněny na webových stránkách a na Facebooku Spolku. Subjekt je oprávněn svůj souhlas se zveřejněním záznamů odvolat a požadovat jejich odstranění.Comments are closed.